Általános Értékesítési Feltételek

Eladó, Vevő, Felek

Eladó: Adeptum Kft. (székhely cím: 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25., cégjegyzékszám:01 09 679665, adószám:11850658-2-43)

Vevő: Bármely, az Adeptum Kft.-vel adásvételi jogviszonyba kerülő, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak (fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) nem minősülő természetes vagy jogi személy.

Felek: együttesen az Eladó és a Vevő

Az adásvétel folyamata, ajánlatadás, rendelés, rendelés visszaigazolás

Az Eladó árajánlata nem kötelező érvényű, és nem keletkeztet kötelezettséget; felhívásnak tekintendő a Vevő részére, hogy az kötelező érvényű ajánlatot tegyen. A szerződés a Vevő megrendelésével (ajánlat) és annak az Eladó általi elfogadásával (rendelés visszaigazolás) jön létre.

Hatály

Bármely olyan adásvételi ügyletben, melyben az Adeptum Kft. az Eladó, kizárólag a jelen Általános Értékesítési Feltételek alapján teljesítünk, melyet az ügyfél rendelése leadásával kifejezetten elfogad, akkor is, ha erre egyébként az adásvétel során a Felek kifejezetten nem utalnak. A Vevő a rendelés leadásával továbbá lemond arról, hogy a Felek a Vevő saját általános szerződéses/beszerzési/értékesítési feltételeit alkalmazzák, akkor is, ha azok alkalmazására megrendelésében kifejezetten hivatkozik. Az Általános Értékesítési Feltételektől való eltéréshez az Eladó kifejezett írásos hozzájárulása szükséges.

Jelen Általános Értékesítési Feltételek a Felek között létrejött bármely más korábbi megállapodás vonatkozásában mutatus mutandis alkalmazandóak.

Szállítási feltételek, szállításképtelenség, vis maior

Bármely a Felek közötti adásvétel esetén a szállítási határidő(k) az általános gyakorlat és a megszokott ügymenet alapján megállapított határidő(ke)t jelenti(k), és amennyiben a Felek nem állapodtak meg kifejezetten annak ellenkezőjéről, kizárólag tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

Eltérő írásos megállapodása hiányában a Vevő a felelős a termékek importjával, szállításával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos valamennyi törvény és jogszabály betartásáért. A Vevő köteles az Eladót minden olyan bírság, költség és kár esetén kártalanítani, mely az exportkontroll szabályok a Vevő általi megszegéséből ered. Az Eladónak jogában áll részleges szállításokat is teljesíteni és kiszámlázni. Amennyiben Megrendelő az szállított javakat nem vagy késedelmesen veszi át, az Eladó jogosult új szállítási határidő(ke)t meghatározni, valamint minden ebből eredő kárát és költségét a Vevőre hárítani.

A Felek elfogadják, hogy amennyiben az Eladó bármilyen okból szállításképtelenné válna (ahol a szállításképtelenség beálltának tekintetében az Eladót semmilyen bizonyítási teher nem terheli), joga van írásos nyilatkozatban egyoldalúan elállnia a még le nem szállított tételek adásvételétől, mely esetben az Eladót a Vevő felé semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. Fentiek arra is vonatkoznak, amennyiben az Eladó csak részlegesen, a leggazdaságosabb beszerzési forrásának szállítóképtelensége miatt válna maga is szállításképtelenné – ilyenkor sem kötelezhető az alapanyagok/termékek más forrásból történő beszerzésére, vagy a Vevő felé kártérítés fizetésére. Továbbá fentiek arra az esetre is vonatkoznak, ha az Eladó tényszerűen szállítóképes maradna, de számára az ügylet lebonyolítása gazdaságilag haszontalanná vagy túlzottan kockázatossá válna. Ez nem befolyásolja az Eladó jogosultságát a már leszállított tételek ellenértékére. Amennyiben a Vevő előre megfizette azon tételeket, melyek értékesítésétől az Eladó elállt, úgy azok ellenértékét az Eladó visszautalja a Vevőnek.

Az Eladó továbbá kártérítési felelősség nélkül elállhat az üzlettől bármely vis maiornak minősülő körülmény bekövetkezése esetén is, különösképpen természeti csapások, háború, sztrájk, kibertámadás, nyersanyag- és energiahiány, a szállítás akadályoztatása, az Eladónál bekövetkezett, a rendes ügymenetet akadályozó üzemi baleset, járvány (függetlenül attól, hogy a WHO hivatalosan járványnak minősíti-e), exporttilalom, hatósági korlátozások és tilalmak esetén.

A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áruk tulajdonjoga nem száll át a Vevőre a teljes vételár kifizetése előtt.

Amennyiben a Vevő kifizette a leszállított termékek vételárát, de még nem teljesítette maradéktalanul az Eladó-val fennálló üzleti kapcsolatából eredő egyéb adósságait, az Eladó fenntartja a leszállított áru tulajdonjogát addig, amíg minden ki nem fizetett adósság teljes mértékig kifizetésre kerül a Vevő által.

Fizetési késedelem és jogkövetkezményei

Az Eladó minden esetben fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy amennyiben a Vevő elmulasztja a vételárat megfizetni annak esedékességi időpontjáig, az Eladó jogosult lejárt követeléseit beszámítani, behajtatni, engedményezni, faktorálni, a még ki nem szállított termékek kiszállítását visszatartani vagy megtagadni, a már kiszállított termékeket visszakövetelni, illetve az üzlettől elállni, minden, az fentebbiekből származó költségeivel együtt, ideértve a Vevő fizetési késedelméből eredő plusz adminisztráció bér- vagy egyéb költségeit is. Amennyiben a Vevővel más adásvételi szerződés vagy ügylet is folyamatban van, az Eladónak jogában áll azoktól a szerződésektől vagy ügyletektől is elállnia, azok fizetési módját előre utalásra változtatnia, azok teljesítését a fizetési késedelmes szerződés/ügylet ellenértékének megfizetéséig felfüggesztenie, vagy azoktól elállnia. Az Eladó jogosult késedelmi kamatot kivetni, melynek mértéke a mindenkori hatályos Ptk. szerint megengedett legmagasabb mérték.

Termékminőség, kárfelelősség

A Felek eltérő megállapodása hiányában a termékek minőségét kizárólag az Adeptum Kft. termékspecifikációi határozzák meg. A termékekkel kapcsolatos információkat az Eladó legjobb tudása szerint nyújtja, azonban azok megfelelőségéért vagy teljeskörűségéért nem vállal felelősséget. A mintapéldányok és minták tulajdonságai csak annyiban tekinthetőek kötelező érvényűnek, amennyiben ezek a tulajdonságok megállapodás szerint kifejezetten a termékek minőségének meghatározására szolgálnak.

A Vevő köteles az áru minőségi átvételét az áru kiszolgáltatását/átvételét követő 5 munkanapon belül elvégezni, esetleges minőségi fenntartásait, reklamációit ezen időszakon belül megtenni. Minőségi kifogást, reklamációt ezen az időszakon túl az Eladó nem fogad el, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály kifejezetten másképp rendelkezik. Az Eladó minden, hibás, késedelmes vagy aluid teljesítésből eredő kárért teljes mértékben kizárja anyagi felelősségét, kivéve azokat a károkat, melyek az Eladó súlyos gondatlanságából vagy szándékos károkozásából eredtek, illetve azon eseteket, ahol a jogszabály kifejezetten másképp rendelkezik.

Titoktartás

A Vevő köteles bármely, az Eladóval vagy annak alkalmazottaival, beszállítóival folytatott kommunikációt, és bármely az Adeptum Kft.-t érintő, a Vevő birtokába került üzleti információt korlátlan ideig, a szerződés megszűnése esetén/után is bizalmasan kezelni. Az Eladó alkalmazottainak vagy beszállítóinak a Vevő tudomására jutott személyes adatait köteles a GDPR előírásainak megfelelően kezelni. Bármely ezek elmulasztásából eredő, az Eladó részére felmerülő kárt vagy költséget a vevő köteles teljes körűen megtéríteni, ideértve a következményi károkat is.

Egyéb rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen szerződés megkötéséhez. A Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással.

Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd-, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása.

Ha az Eladó egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni.

Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződésnek a módosítására kizárólag írásban és a Felek közös megegyezésével van mód.

Ha az illetékes joghatóság a szerződés bármely részét semmisnek, érvénytelennek vagy be nem tarthatónak ítélné, a szerződés további részei akkor is változatlan formában érvényesek maradnak.

Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket elsődlegesen közvetlen tárgyalás során igyekeznek rendezni, csak ennek eredménytelenségét követően fordulnak bírósághoz.

Vitás kérdésekben esetén minden esetben a magyar jog az irányadó.

link Jelentős árukészletünk révén sztenderd termékeink többsége azonnal elérhető, partnereink részére igény esetén egyedi termékek biztonsági készletezését is vállaljuk.
link Budapesti telephelyünkről folyamatos áruellátást biztosítunk, akár 24-72 órán belüli kiszállítással.
link Megkeresése, ajánlatkérése esetén tanácsadó kollégánk haladéktalanul rendelkezésére áll, a kiválasztott termék akár
24-72 órán belül hozzáférhető.
link
Cégünk tevékenysége ISO 9001 rendszerben minősített.